Boendesprinkler

BOENDESPRINKLER

Q1 är en ny typ av lättinstallerat brandskydd som utvecklats för befintliga boendemiljöer med ett ökat behov av brandskydd. De flesta som omkommer i bränder idag är personer i speciella riskgrupper som av olika skäl har svårt med egenutrymning.


Q1 erbjuder ett tillförlitligt skydd för det egna hemmet eller vårdboendet.


Q1 är kostnadseffektiv, enkel att installera och kräver minimalt med underhåll.


För en trygg och säker boendemiljö


Q1 är en tillförlitlig brandskyddslösning för boenden med ett ökat behov av skydd. Den ger ett tryggt och säkert skydd för personer som har ett ökat behov av brandskydd och svårigheter med egenutrymning.Den kräver ingen fast installation och är snabb och enkel att installera.


Systemet består i standardutförande av en släckenhet, en detektor samt en manöverpanel. Släckenhetens hölje är ljusgrått som standard, men kan erhållas i valfri färg, mönster eller träslag. För utökat skydd eller skydd av flera rumså kan systemet förses med flera oberoende detektorer samt individuellt styrda munstycken.


Genom tidig detektion av rök och värme säkras en atmosfär som går att överleva i. Aktivering sker tidigt i brandförloppet vilket snabbt förhindrar brandutvecklingen och medför att chansen att överleva ökar drastiskt för de boende. Riskerna vid en räddningsinsats kan också reduceras,då branden hålls tillbaka under utryckningstiden och förenklar räddningsarbetet.


Programmerbart styrsystem


Q1 kan kopplas till befintliga larmsystem så att rätt person varnas vid brand. Om inget befintligt larmsystem finns tillgängligt kan systemet utrustas med ett eget larm som t.ex. skickar larm via GSM.


Kostnadseffektivt och enkelt att installera


Q1 kräver minimalt med underhåll och behöver endast installation vilket ger mycket låga installations-och driftkostnader.


Tillbehör


Q1 kan kopplas mot ett stort antal tillbehör, t.ex:


  • Larmdon med ljud och/eller ljus
  • Larmsändare
  • Detektorer, trådlösa eller anpassade för speciella applikationer
  • Extra munstycken för skydd av närliggande rum


Användningsområde


Q1 används i boenden där chansen att snabbt kunna utrymma vid brand är begränsad. Det kan till exempel gälla boenden med personer som har en skada, funktionsnedsättning, är äldre eller lider av demens. Systemet kräver ingen fast installation och är därför optimalt att använda även under kortare perioder.


Q1 kan användas både i det egna hemmet eller i vårdboenden och andra typer av riskboenden.


Effektiv släckning med vattendimma


Q1 bekämpar brand med hjälp av vattendimma. Vattendimma är vatten som med ett högt tryck sprutas ut genom speciella munstycken för att skapa så fina vattendroppar som möjligt.


Samtidigt som vattnet kyler elden som en traditionell sprinkler, så tar det bort syretillförseln som ett gassystem. När dimman kommer i kontakt med eld, avdunstar den och expanderar ca1 700 gånger.


Den täta ångan som skapas förskjuter lågorna och fyller ut rummet.Vattenmängden reduceras till bara en tiondel jämfört med traditionell sprinkler vilket minimerar risken för följdskador på fastighet och inventarier samt behovet av sanering.


Tekniska data