SBA

SBA (Systematiskt brandskyddsarbete)

 

SBA är ett samlingsnamn för alla brandskyddsåtgärder som är reglerade enligt lag.

 

Varför SBA?

 

Alla organisationer, oberoende av storlek och verksamhet, ska arbeta systematiskt och kontinuerligt med sitt brandskydd. Det innebär såväl förebyggande arbete, för att undvika bränder, som kontinuerligt underhåll av det som måste fungera om det trots allt skulle börja brinna. SBA har till uppgift att skydda personal och byggnader från olyckor orsakade av brand. Dessutom kan förbyggande åtgärder mot brand och släckningsutrustning, skydda verksamhet mot produktionsavbrott och även öka förtroendet för bolaget.

 

För vem gäller SBA?

 

SBA gäller alla företag och organisationer, och är lagstadgat enligt ”Lagen om skydd mot olyckor” (2003:778). Den som äger en byggnad eller bedriver verksamhet i densamma är skyldig till att i skälig omfattning hålla med släckningsutrustning samt utföra brandförebyggande åtgärder. Ledningen har det yttersta ansvaret men det bör även finnas en brandskyddsorganisation med brandskyddsansvarig som ansvarar för att samordna, planera och följa upp det systematiska brandskyddsarbetet.

 

Hur kan vi hjälpa Er?

 

Vi kan hjälpa er att lägga upp en anpassad struktur till er verksamhet för egenkontroller i ett digitalt SBA-system. Detta underlättar både genom att ha ordning på de punkter som skall kontrolleras och när, såväl som under själva kontrollarbetet.

 

Vi kan även hjälpa er med alla olika delar i det systematiska brandskyddsarbetet: organisatoriska och byggnadstekniska brandskyddet och genomföra både kontinuerliga brandskyddskontroller och med att åtgärda fel och brister när de upptäcks. För att systematiskt hantera planering av kontroller, inventeringar och åtgärder har vi vårt webbaserade SBA-system.