Underhåll och Service av Utrymningslarm

BRAND OCH UTRYMNINGSLARM

 

Brandlarm ska kontrolleras regelbundet.

 

Ordinarie tillsyn sker dagligen och en enklare funktionskontroll sker en gång per månad.

 

Dessa kontroller utförs normalt av anläggningsskötaren som bör ha genomgått utbildning

som anläggningsskötare.

 

Kvartalsvis sker en utökad kontroll då flera detektorer på olika sektioner testas.

 

Årligen utförs underhåll och en fullständig funktionskontroll genomförs.

 

Det sker normalt av extern servicelämnare.

 

Batteribyte bör ske vart femte år för att säkerhetsställa reservdriften ifall det blir strömavbrott.

 

Vi utför kvartalsprov och årlig kontroll på brand- och utrymningslarm. 

 

Regelbunden service leder till färre onödiga larm än för motsvarande anläggningar utan underhållsavtal. 

 

För s k myndighetsanläggningar som ska uppfylla kraven i SBF110 är det ett krav att underhålls

och reparationsarbeten sker.