Föreståndare Brandfarlig Vara

FÖRESTÅNDARE BRANDFARLIG VARA

 

 

Detta är en utbildning för dig som ska arbeta som föreståndare för brandfarlig vara inom verksamhet som restaurang, skolor, bensinstationer, försäljningsställen, mindre verkstäder mm.

 

Om företagets verksamhet kräver tillstånd för hantering av brandfarlig vara är ni skyldiga att utse och utbilda en eller flera föreståndare. Felaktig hantering av brandfarlig vara kan utgöra en mycket stor risk för explosion eller brand.

 

För att minska risken med brandfarlig vara krävs kunskap om hanteringen.

 

Med den här kursen kan du vara föreståndare för brandfarliga varor i mindre omfattning och få kunskap om de risker som hantering av brandfarliga varor innebär.

 

Kursen är utformat enligt de anvisningar och föreskrifter som ges ut av MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap.

 

Mindre omfattning delas upp i 3 grupper:

 

 

Mycket enkel hantering:

 

Exempel är gasolhantering i restaurangkök, butiker utan öppen hantering, målning av enstaka objekt med pensel, lack- eller måleriavdelning utan torkugn, sprutmålning med aerosol i engångsförpackning (sprayburk), guld- eller silversmedja för smyckestillverkning eller reparation, läkarmottagning eller tandläkarmottagning utan laboratorium.

 

 

Mindre omfattande hantering utan cisterner:

 

Exempel är grund- och gymnasieskolors kemilaboratorier, rutinlaboratorier, skola med verkstadsutbildning, mindre sjukhus eller sjukhem, vårdcentraler, butiker med öppen hantering, byggarbetsplats utan cistern, bilverkstad utan cisterner, måleriverksamhet med enstaka sprutbox.

 

 

Mindre omfattande hantering med cisterner:

 

Exempel är bensinstationer (både bemannad och automatstation), måleriverksamhet med flera sprutboxar eller doppmålning, depå enbart med vätska med flampunkt > +23C, byggarbetsplats där cisterner förekommer, bilverkstad med cisterner.

 

 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) beskriver detta så här:

 

”En verksamhet som är tillståndspliktig för sin hantering av brandfarlig vara ska ha en eller flera personer utsedda till föreståndare. Det är den som är tillståndshavare som ska utse föreståndare, dvs. VD eller annan person med befogenhet att utse föreståndare för verksamheten. En föreståndare har i uppgift att verka för att hanteringen av brandfarliga varor sker på ett säkert sätt. Om en verksamhet behöver tillstånd eller inte framgår av MSB:s föreskrifter (MSBFS 2013:3) om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor. ”

 

 

KURSINNEHÅLL:

 

•Vad är brandfarliga varor?

 

•Lagstiftning och regler

 

•Risker med brandfarlig vara

 

•Föreståndarens roll, ansvar och uppgifter

 

•Förvaring och hantering

 

•Risker i verksamheten

 

•Förebyggande brandskydd

 

Tidsåtgång: ca 4-6 timmar

 

 

Plats: Ettskydd Brand & säkerhets lokaler

 

Max antal deltagare: 20 personer

 

Vill du gå utbildningen på er arbetsplats?

 

Vi kommer gärna ut till er arbetsplats och håller utbildningen.